ΕΛΛΗΝΙΚA - politika i kultura na drevna Elada, kniga 1

ΕΛΛΗΝΙΚА - политика и култура на древна Елада, книга 1

Продуктов номер: 30231
Изчерпана

Автор: Ваня Лозанова-Станчева
Категория: Антична история | Археология
Издателство: БАН Марин Дринов
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789543224777
268 страници
твърди корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


Книгата е първа част от научна трилогия, посветена на най-забележителните аспекти от древногръцката цивилизация. Тя е опит за модерен прочит на някои теми и въпроси от античната древност, респективно от елинската цивилизация, в един по-широк балкански контекст и особено в динамиката на взаимоотношенията и с нейните балкански съседи – траките и други палеобалкански племена. С наименованието хеленика („За гръцките неща/дела“) античните автори често са озаглавявали своите съчинения, посветени на елинските древности. Самото заглавие подсказва, че усилието е насочено към излизане от формалния хронологичен подход спрямо древноелинската история, към проб­лематизирането и систематизирането на съвременните научни постижения в интердисциплинната интерпретация на този огромен и необхватен материал. Въведен е модерният научно-есеистичен подход, който търси преди всичко дискусионния дискурс спрямо най-актуалните аспекти на политиката и културата на Древна Елада. Акцентът е поставен върху прочита на античните извори и тяхното модерно разбиране/интерпретация. Вписването на модерния български читател в съвременния европейски духовен контекст преминава през припознаването и възприемането на постиженията на античното мислене и култура-поведение и интегрирането им в собствения му културен модел. Книгата, надяваме се, ще предизвика интереса както на широките академични среди, учениците, студентите и преподавателите по антична история и култура, културология, политология и философия, журналистика, изкуства, така и на всички читатели със задълбочени интереси в тази област на историческото познание и най-новите постижения на модерната наука за древността.


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОЛОГОС
Първа глава
АРХЕОЛОГИЯ
ОТ КАМЪКА ДО ДВОРЦИТЕ В КНОСОС И МИКЕНА (Праисторически цивилизации)
Втора глава
ЕТНИКА
ОТКЪДЕ ИДВАТ ЕЛИНИТЕ? (Племена, езици, писмена)
Трета глава
ПОЛИТИКА
АНТИЧНОТО ПОЛИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ И ТЕОРИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ
Четвърта глава
ЛАКОНИКА
СПАРТАНСКИЯТ КОСМОС
1. Митологични древности
2. Лаконската политéйа
Пета глава
АТИДИ
АТИНСКИ ДРЕВНОСТИ
1. Митологични времена
2. Синойкизмът и атинската политéйа
3. Атинската демокрация – критика и апология
ЛИТЕРАТУРА
СЪКРАЩЕНИЯ