Antichna filosofiia — antologiia

Антична философия — антология

Продуктов номер: 11068
Изчерпана

Автор: Ради Радев
Категория: Антична философия
Издателство: Идея
Състояние: Нова книга
ISBN: 9548638088
648 страници
твърди корици
Първо издание: второ издание, 1994
Народност: сборник


Антологията «АНТИЧНА ФИЛОСОФИЯ» се състои от две части. Първата част представлява встъпителна студия, в която са очертани главните периоди в развитието на античната (древногръцка и римска) философия, нейните основни школи, направления и тенденции. Втората предлага фрагменти и извадки от съчиненията на най-видните представители на античната философска мисъл. Подбрани са такива откъси, в които са отразени предимно основните проблеми на учението за битието и теорията на познанието. Тези откъси предоставят възможността да се схване сравнително най-пълно съдържанието на историко-философския процес в древна Гърция и Рим. Привеждат се също исторически сведения за отделните философски школи и за творческия път на съответните им представители. В по-голямата си част преводът е извършен от проф. д-р Хр. Данов. Фрагментите от «Държавата» на Платон са преведени от проф. Ал. Милев, а откъсите от «За природа на нещата» на Лукреций — от д-р М. Марков. Настоящата работа е преработено и допълнено издание на «Антична философия — антология» /изд. на «Наука и изкуство», София, 1977, 1988/. СЪДЪРЖАНИЕ АНТИЧНАТА ФИЛОСОФИЯ -ГЛАВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛИ ФРАГМЕНТИ И ТЕКСТОВЕ Талес Анаксимандьр Анаксимен Хераклит Питагорейци Елейци Емпедокьл Анаксагор Демокрит Софисти Сократ Платон Аристотел Епикур Стоици Скептици Лукреций Сенека Епиктет Марк Аврелий Плотин ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ