Bulgarska narodna muzika

Българска народна музика

Продуктов номер: 14906
Изчерпана

Автор: Лидия Литова-Николова
Категория: Българска културология, етнология и фолклор | Музика | Учебна литература, Педагогика
Издателство: Музика
Състояние: Нова книга
ISBN: 9544050663
252 страници
меки корици
Първо издание: 1995
Народност: българска


Настоящият учебник по българска народна музика е предназначен за учениците от средните музикални училища. Той има за цел да изгради знания и умения у учащите се по тази дисциплина в пряка връзка с музикалнофолклорната практика. Последователното изложение на материала е върху основата на новите учебни програми по народна музика. Учебникът е в съответствие с последните постижения и тенденции в развитието на българската музикална фолклористика. Отделните методични единици имат за цел да създадат вкус, уважение и любов към непреходните ценности на българския музикален фолклор. В учебника по народна музика методичните единици се базират на автентичния ни музикален фолклор. Подходът към фолклорния материал успоредно с проблема за неговата висока естетическа стойност създава възможност за емоционално възприемане у учениците на основата на съвременна научна методология. Примерите към всяка методична единица са съобразени с конкретните изисквания и в текстово отношение са подбрани според възрастовите особености на учащите се. Наличието на музикални анализи на подходящи образци от българския музикален фолклор улеснява в значителна степен осмислянето на предвидения материал. Доколкото е възможно, методичните единици се изграждат чрез комплексен подход и акцент върху диалектните особености на българския музикален фолклор, за да се създаде по-пълен обхват на спецификата на нашата народна музика. Основната проблематика третира въпроси на българското народно музикално творчество и музикалната фолклористика, метроритъма, мелодиката, орнаментиката, народните инструменти, танцовия фолклор, класификацията на българските народни песни, българския народен двуглас. По отношение на музикално-научната и музикално-теоретичната лексика съм се придържала към терминологията, използувана в съвременните учебници по музикална теория. Искам да подчертая, че съм се опирала върху опита и постиженията на българските музикални фолклористи от времето на Добри Христов и Васил Стоин до наши дни, за щото те допринасят за изграждане на музикалната ни фолклористика като самостоятелна наука.