Bulgarskite gradove

Българските градове

Продуктов номер: 6464
Изчерпана

Автор: Светлин Кираджиев
Категория: Българска културология, етнология и фолклор | География, пътеводители
Издателство: Свят 2001
Състояние: Нова книга
215 страници
меки корици
Първо издание: 2003
Народност: българска


ГРАДОВЕТЕ СА ОГЛЕДАЛО на материалната и духовната култура на нацията. В тях през вековете се стичат най-свободолюбивите, най-будните, най-предприемчивите, най-творческите личности. Главно там се създават най-значимите човешки ценности, там обикновено се раждат великите идеи, от там тръгват възходът и съвършенството на човечеството. Българските градове са разположени върху земи от умерения пояс, на оживен кръстопът в европейския Югоизток и в непосредствен допир или в близост с Азия и четири морета. Голяма част от тях възникват много рано, радват се на благоприятни за развитието си природогеографски условия. Те стават с времето и поприща на най-разнообразни събития, величави и трагични, както и обекти на многостранни влияния на различни култури. Всяка историческа епоха дава своето отражение върху формирането на населението, обществено-икономическото разВитие и облика им. всеки град повече или по-малко в една или друга насока по своему става огледало на промените вътре в него и около него. В българските градове постепенно се напластяват следи на многовековна материална и духовна култура, оставени от преминали или заселвали се из нашите земи народи. Определяща роля естествено има славянобългарската. Освен това българските градове са организатори и водачи в цялостното развитие, синтез и виш израз на Всестранната дейност на народа ни. Особеностите на географското положение и географската среда, промените внародностния състав и икономическото развитие са предопределили изключителното многообразие на местоположението им, както и големи контрасти по отношение броя на жителите, приликите и отликите в бита, функциите и облика и формиралата се сложна съподчиненост помежду им. Те Винаги са Влияели не само върху развитието и придобиването на характерните белези на селата, но и върху териториалната организация на страната като цяло. Те и сега играят ролята на водачи в преобразяването на България, на нейната икономика и култура. По своята същност настоящата книга е географски очерк за българските градове, разгледани в тяхното развитие и мно гообразие. Авторът