Etiudi po istoriia na antichnata psihologiia

Етюди по история на античната психология

Продуктов номер: 17842
Изчерпана

Автор: Димитър Василев | Мариана Няголова
Категория: Психология - исторически изследвания
Издателство: Ивис
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789548387309
156 страници
меки корици
Първо издание: 2009
Народност: българска


ПРЕДГОВОР Настоящото издание има за цел да привлече вниманието на читателя към историята на психологическите възгледи през Античността и по-конкретно: да въведе изучаващите дисциплината "история на психологията" в тази много интересна, но и достатъчно сложна проблематика. То не представлява съвсем разгърната и подробна история на психологията през разглежданата епоха, нито се стреми да дублира изложението на курсовете по история на античната философия. Съобразено е преди всичко с обема и темите на материала, включени в "Учебната програма по история на психологията" за студентите от специалност "Психология" на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Авторите са се постарали да проследят историческата еволюция на психологическата мисъл, да посочат специфичните й тенденции, да разкрият връзката на психологическите учения с общофилософските теории и направления, както и с цялостното културно-историческо развитие на обществото през Античността. Използвани са съвременни преводи на оригиналните съчинения и на фрагменти от тях. Там, където не е било възможно да се използват авторови текстове, са цитирани съвременни преводи на историко-философските произведения и коментари на по-късни автори като Диоген Лаерций, Секст Емпирик и др. Отдадено е нужното внимание не само на съвременните критически публикации, но и на онези от тях, реализирани през XIX век - времето на фундаментално изследване на античната психология. Представеното изложение е направено на основата на самостоятелни и съвместни разработки. Доцент Димитър Василев е автор на глава първа, както и на първи, втори и трети параграф от глава трета. Мариана Няголова е автор на глава четвърта и пета, както и на параграф първи, втори и трети от глава шеста. Глава втора, параграф четвърти от глава трета и параграф четвърти от шеста глава са написани съвместно от двамата автори.