Frensko-rusko-bulgarski ikonomicheski rechnik A-Z

Френско-руско-български икономически речник A-Z

Продуктов номер: 10392
Изчерпана

Автор: Лиляна Николова | Стоян Илчев
Категория: Икономическа литература | Руски речници | Френски речници
Издателство: Хейзъл
Състояние: Нова книга
280 страници
твърди корици
Първо издание: 2001
Народност: българска
Преводач: Е. С. Иванова, И. М. Нечаева


ПРЕДГОВОР Предлаганият практически "Френско-руско-български икономически речник" е предназначен за студентите и преподавателите от икономическите висши училища, както и за икономистите от фирмите и предприятията, извършващи външноикономическа дейност с френско-говорящи страни, със страни за които руският език е официален, за всички онези, които ползват икономическа литература на френски език. Речникът съдържа терминология, която активно се използва в различни области на икономическото познание и в практическата дейност на широк кръг от предприятия, фирми и организации. Най-пълно в речника се представя лексика по такива икономически дисциплини като: международно-валутни кредитни отношения, парично обращение и кредит, финанси, счетоводна отчетност, застраховане, икономика и управление на индустрията, икономика и управление на селското стопанство, маркетинг, мениджмънт, социалноикономическа информация, външна търговия и др. Подбрани са най-често употребяваните френски икономически термини, с помощта на които най-лесно може да се предаде дадена икономическа идея, да се води делова кореспонденция. При съставянето на речника са ползвани както множество лексикографски издания, така и оригинална съвременна икономическа литература на френски език — учебници и монографии на френски икономисти, статии и студии от френския периодичен печат. Термините са подредени по азбучен ред. На първо място са дадени руските съответствия, а на второ — българските, отделени с две отвесни черти. Към почти всяка заглавна дума са прибавени фразеологични изрази от икономическата сфера. ... Приложението, включващо най-използваните съкращения в областта на икономиката, ще окаже съществена помощ при ползването на оригинална френска икономическа литература и значително ще улесни разбирането на конкретното съдържание. Авторите се надяват, речникът да бъде действително ценно практическо помагало за всички онези, които се занимават с външнотърговска дейност при новите условия на зараждащата се пазарна икономика, и да способства за активиране на така желаните от нас външноикономически връзки с френскоговорящите държави и страните, които са част от необятния руски пазар. "Френско-руско-български икономически речник" е съставен от: Стоян Илчев, бивш старши преподавател в СА "Д. А. Ценов", Свищов, Лиляна Николова, старши преподавател в същата академия, а преводът на термините на руски език е дело на Е. С. Иванова и И. М. Нечаева — преподавателки по френски език в Московския финансов институт. Авторите