Globalna psihologiia, tom 1

Глобална психология, том 1

Продуктов номер: 25141
Изчерпана

Автор: Трифон Трифонов
Категория: Психология - исторически изследвания
Издателство: Офир
Състояние: Нова книга
ISBN: 9568306085
656 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2009 год.
Народност: българска


ГЛОБАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Том първи
Психологията, психическото развитие на поколенията в историческия онтогенезис и психичното - пораждане и развитие във фило- и онтогенезиса
СЪДЪРЖАНИЕ
За автора на тритомника проф. д-р Трифон Трифонов
Чл. -кор. проф. Любен Димитров, д-р п
Част първа. Психологията - център на духовните науки, наука, която изучава сама себе си
Глава първа. Кризите в психологията
Глава втора. Психологията - наука с неулучен предмет
2.1 Разминаване между психиката и психологията
Глава трета. Предмет и обект на психологията
3.1 Разнобоят в предмета на психологията в историческото й развитие
3.2 Източници и пътища на познанието - ключ към разкриване на същността на психичното и предмета на психологията
3.3 Трудности при определяне предмета на психологията
Глава четвърта. Мястото на психологията в класификацията на науките
4.1 Природни и духовни науки
Глава пета. Психологията - център на духовните науки, наука, която изследва сама себе си
Глава шеста. Психологията в пластовете на духовните науки
6.1 История и психология

6.2 Социология и психология
6.3 Литература и психология
6.4 Психологията и изкуството като духовност
6.5 Етика и психология
6.6 Педагогика и психология
6.7 Теология и психология
6.8 Логика и психология
6.9 Философия и психология
Глава седма. Психологически науки като природно-духовни
7.1 Общата психология като духовна наука
7.2 Народопсихологията - пресечна точка на духовни науки
7.3 Социалната психология - разделителна линия в психичното
7.4 Когнитивната психология в завоюване на терени и пълзене по гърба на психичното
7.5 Диференциалната психология - наука с голям потенциал и заглъхващи функции
7.6 Биофизиологична и психофизиологична психология - обединители на природно и духовно
7.7 Психоанализата - разкрачена дисциплина между природно и духовно
7.8 Педагогическа психология - бедната роднина на социологията и психологията
7.9. Психологически дисциплини в труда
7.10 Психологията в природните науки - среща на природно и духовно
Глава осма. Същност на психичното
8.1 Интерпретации на психичното
8.2 Психичното като духовно, идеално и субективно
8.3 Многослоеста структура на психичното
8.4 Класификация на психичните явления
Глава девета. Към подстъпите на глобалната психология
9.1 Какво пропуснаха да изследват психолозите през XX век от психиката и науката психология
9.2 Психолозите ще продължат ли да си играят на нови психологии, когато XXI век чука с проблеми от интеграционен характер
Част втора. Психическо развитие на поколенията в историческия онтогенезис
Глава първа. Развитието на психиката в историческия онтогенезис - предистория на глобалната психология
Глава втора. Расите и психичното развитие в исторически аспект
Глава трета. Географските условия и психичното развитие на поколенията
Глава четвърта. Религиите и психичното развитие на поколенията в историческия онтогенезис
Глава пета. Развитие на поколенията чрез държавността
Глава шеста. Промените в икономиката и психическото развитие на поколенията
Глава седма. Историко-онтогенетичното развитие на поколенията чрез речта
Глава осма. Ролята на съзнанието за развитие на поколенията в историческия им онтогенезис
Глава девета. Степени, линии и кръговрати в психичното развитие на общностите
Глава десета. Обобщени личностни арактеристики
10.1 Първообраз на личността в праисторията
10.2 Личностна характеристика на роба
10.3 Личностна характеристика на робовладелеца
10.4 Личностна характеристика на селянина
10.5 Личностна характеристика на феодала
10.6 Личностна характеристика на индустриалния работник
10.7 Личностна характеристика на капиталиста бизнесмен
10.8 Личностна характеристика на чиновника
Глава единадесета. Заключение
Част трета. Пораждане и развитие на психичното във фило- и онтогенезиса
Глава първа. Развитието
1.1 Развитието на психиката в животинския свят
Глава втора. Поведенчески инвентар и програми в животинския свят - обективизатор на психичното развитие
Глава mpema. За прехода на биологичното в социално без психично?
3.1 Психичната програма - реализатор на биологичната и социалната
Глава четвърта. Еволюционно и еволюционно- скоково развитие при прехода на маймуната в човек
Глава пета. Общото и различното в психиката между животното и човека по време на прехода към човека
Глава шеста. Поведението - източник на информация и обективизатор на биопсихичното у животното и човека
6.1 Поведенческите науки - израз на диференциалните особености В поведението
6.2 Общ теоретичен модел на поведението
6.3 Програми в поведението - показатели за диференциалните му особености
6.4 Видове поведение
6.4.1 Агресивно поведение
6.4.2 Девиантно поведение
Глава седма. Развитие на психиката при животните (заключение)
Част четвърта. Раждане на психичното
Глава първа. В кухнята на психичното
1.1 Поглед върху структурно-функционалната топография на психичното
1.2 Мозъкът - транслатор на енергия и композитор на психичното
1.3 Аимбичната система - система, преработваща информация, източник на емоции и детерминатор на поведението
1.4 Ретикулярната формация - стимулатор на кората на главния мозък и съзнанието
1.5 Трансформацията на енергията по пътя на раждането на психичното
1.6 Невронът - технологична система при раждането на психичното
1.7 Възбуждането и задържането в невроните - дълбоката технология при раждането на психичното
Глава втора. Раждането на психичното в процесуален план
2.1 Диалектиката при раждането на психичното
2.2 Рецепторите - очите на нервната система и първите транслатори на енергията от външния свят към мозъка
2.3 Раждане на усещанията
2.3.1 Интеро(ре)цептивни усещания
2.3.2 Раждането и протичането на двигателните усещания, възприятия и представи
2.3.3 Раждане на слуховите усещания
2.3.4 Раждане на кожните усещания
2.3.5 Раждане на Вкусовите и обонятелните усещания
2..6 Раждане на зрителните усещания
2.4 Раждане на възприятието
2.5 Раждане на психичното при възприемане на словесно- кодови дразнители
2.6 Раждане на психичните образи
2.7 Раждане на въображението
2.8 Раждане на паметта
2.9 Раждане на вниманието
2. 10 Раждане на мисленето
2.11 Раждане на речта
2.12 Раждане на чувствата
2.13 Раждане на волята
2.14 Формиране на психичното при раждането му