Kriza na legitimnostta

Криза на легитимността

Продуктов номер: 4077
Изчерпана

Автор: Георги Фотев
Категория: Философия - български автори
Издателство: БАН М.Дринов | Св.Кл.Охридски
Състояние: Нова книга
313 страници
меки корици
Първо издание: 1999
Народност: българска


Библиотека Идеи Настоящата книга не е резултат от предварителен доктринално изграден проект. Нашият стремеж е по-скоро да поставяме проблеми, отколкото да демонстрираме претенции за абстрактно-теоретични решения. На пръв поглед по-отдалечени въпроси и теми се оказват свързани с водещата тема и проблем на книгата -кризата на легитимността в условията на епохална трансформация. В раздел I - "Дилеми на модерността", се разискват принципни и широкоформатни аспекти на модерната епоха. Като внушителен понятиен комплекс модерността не се поддава на дефиниция. Вниманието се насочва към ключови принципи на нейното конструиране и конституиране. Осево значение според нас има преживяването на структурата на времето, което проличава убедително в съпоставка с традиционните общества. Възникването и развитието на модерността е свързано с дълбоки легитимизационни проблеми. Разглеждат се дилеми на модерността, които изразяват освен всичко друго, криза на легитимността с оглед съдбата на националната държава, на световните религии и епохалния колапс на комунизма. Раздел II е озаглавен "Деконструкция и нормализация". В шест глави се разглеждат ключови аспекти на разпадането, деконструкцията на тоталитарната система най-вече в България, проблемите и пречките на прехода към демокрация. Деконструкцията на тоталитаризма и процесите на обществена нормализация са свързани с поредица легитимизационни проблеми, немалко от които са безпрецедентни. Третият раздел на книгата - "Памет и власт", е продължение на теми и развитие на проблеми от предходните два раздела, като се акцентира върху устойчивата конститутивна роля на етничността и религиозността, върху необходимостта от нови форми на солидарност, върху явните и латентни прояви на криза на легитимността. Изграждането на нова Европа и процесите на глобализация се обуславят от проблеми, които се нуждаят от практическо преодоляване, а други все още остават теоретически открити и фактически непрозрачни.