Mejdunarodno razsledvane, tom 1

Международно разследване, том 1

Продуктов номер: 14661
Изчерпана

Автор: Радостин Беленски
Категория: Правна литература
Издателство: Сиела
Състояние: Нова книга
ISBN: 9879542802730
412 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


ПРЕДГОВОР Уважаеми колеги, Все по-често се налага използването на различните форми на международноправно сътрудничество в системата на наказателното правораздаване. Досега практикуващите наказателноправници ползваха книжни издания, съдържащи предимно три основни нормативни акта: Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за изпълнение на наказанията. Динамиката на престъпността и нуждите на правораздаването налагат все по-често позоваване на международно правни актове. Поради това заедно с издателство Сиела, предлагаме на вниманието Ви два сборника с нормативни актове, касаещи правната помощ основно във връзка с извършваното международно разследване. При подбора на включените в сборниците нормативни актове е изхождано от пълноправното членство на Р. България в Европейския съюз и ООН и поетите задължения във връзка с ратифицираните многостранни договори и конвенции. Поради това в първия том са включени актове на ЕС, а във втория на ООН , макар че международно правното сътрудничество в борбата с престъпността има своите основи първоначално в рамките на Организацията на обединените нации. Дори беглия поглед върху списъка на представените нормативни актове очертава важността на решаваните с тях въпроси. Идеите за развитието на гражданското общество и съвременните интеграционни процеси в последното десетилетие доведоха до значителни промени в такава консервативна област като наказателното правораздаване. Конкретните причини за всяка от държавите са детерминирани от различни фактори. Безспорно е обаче, че общите усилия дават резултат и неговия израз е в създаването на множество многостранни и двустранни нормативни актове, които имат пряко въздействие или приложение във вътрешното право. • КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ • ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ • ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯ • ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИСЪДИ • ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ОБМЕН НА ПРАВНА ИНфОРМАЦИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВИ • ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ПРОИЗВОДСТВА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА • КОНВЕНЦИЯ СЪСТАВЕНА ОТ СЪВЕТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 34 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ • КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО ИЗПИРАНЕ, ИЗДИРВАНЕ, ИЗЗЕМВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ НА ОБЛАГИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ • КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ • КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЦА, ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО В ДЪРЖАВАТА, ЧИИТО ГРАЖДАНИ СА • КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА С ХОРА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЧУЖДА ПРОСТИТУЦИЯ • КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В КИБЕРНЕТИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО • КОНВЕНЦИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА • НАКАЗАТЕЛНА КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО КОРУПЦИЯТА • ГРАЖДАНСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОРУПЦИЯТА • КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО НА ЧУЖДИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ • ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА И ДР. •ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ КЪМ КОНВЕНЦИИТЕ