Seminarium Thracicum, SemTh 2, Sofiia 1988

Seminarium Thracicum, SemTh 2, София 1988

Продуктов номер: 10581
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Балканският полуостров преди Аспарух
Издателство: БАН Марин Дринов
Състояние: Нова книга
100 страници
меки корици
Първо издание: 1988
Народност: сборник


СЪДЪРЖАНИЕ СИМВОЛИТЕ. И ТЯХНАТА СЪЩНОСТ В ДРЕВНОСТТА Никола СТАНЕВ Няколко думи за символите и тяхната същност Валери РУСИНОВ За точност в употребата на термините "знак" и "символ" Timothy TAYLOR The "Real" Vs. "Fantastic" in the Archaeological Reconstruction of Weltanschaunng Цвете ЛАЗОВА Категорията "символ" в раннохристиянската естетическа мисьл Неделчо НЕДЕЛЧЕВ Семантика на характерните символи от страните от Евразийския мост Веселка МАНАВСКА Космологизиране и символообразуване Кирил МАРКОВ Рационалното и ирационалното в религиозната символика Ирис Александра фон БРЕДОВ Знак и символ в ономастиката ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗВОРИ Цвете ЛАЗОВА "Външна и вътрешна критика". Проблеми на терминологията Валери РУСИНОВ Исторически извор и изворознание. Някои определения Ирис Александра фон БРЕДОВ Interpretatio Barba-rica.. (Възможностите на историческата критика) ТЕРЕННИТЕ ПРОУЧВАНИЯ - ЕТАП В ИСТОРИЧЕСКОТО. ДИРЕНЕ Калин ПОРОЖАНОВ Теренните проучвания в морската археология - етап в историческо то познание Станимир КАЛОЯНОВ Историческото равнище на теренните изследвания ДРЕВНИЯТ БАЛКАНСКИ ГРАД - ПРОБЛЕМИ НА ГЕНЕЗИСА Цвете ЛАЗОВА Културни центрове през късната античност ПАЛЕОБАЛКАНСКИ ПРЕХОДНИ ЗОНИ В КОНТЕКСТА НА ИНДОЕВРОПЕИСТИКАТА Светлана ЯНАКИЕВА Фонетични и топонимични съответствия в палеобалканските езици Калин ПОРОЖАНОВ Контактните зони в древна Тракия