Smisul na politikata

Смисъл на политиката

Продуктов номер: 8850
Изчерпана

Автор: Георги Фотев
Категория: Обща теоретична политология
Издателство: БАН Марин Дринов
Състояние: Нова книга
150 страници
меки корици
Първо издание: 1999
Народност: българска


Книгата е посветена на 130-годишнината от основаването на Българската академия на науките Политиката се преживява по най-различни начини от хората и отношението към нея варира от отвращение и пълна индиферентност до изпепеляваща страстна въвлеченост. Живеейки в политическия свят, хората си изработват всекидневни представи, според които политическото изглежда като самоочевидно и добре познато. Критическото рефлексивно мислене обаче е в състояние да схване политиката като фундаментално условие на обществото, а оттам се стига и до разбирането на същността и съществуването на човека като политически определени. Всички линии на анализа в настоящата книга се пресичат във вечния проблем за смисъла на политиката. Този смисъл трансцендира наличното състояние на обществото като цяло, което мобилизира обществото за промяна. Книгата представлява интерес за социолози, политолози, философи, за представители на други социални и хуманитарни области на знанието, за политици и за по-широк кръг читатели. ПРЕДГОВОР Политиката е фундаментално условие на човешкия живот, което дава основание човекът да се определи като политическо същество. Съществуването на човека е немислимо извън политическия свят, което не означава, че политиката е всичко в живота на хората. Човек може да излезе отвъд границите на политическото изобщо само по въображаем начин, да се отстрани от всичко политическо само във въображението си, но това не е реална независимост или реална неполитическа самодостатъчност на неговото съществуване. Пълният отказ от политическо действие е невъзможен, тъй като разпознаваното бездействие има също смисъл на политическо действие. Такава е принципната страна на нещата, която естествено съвсем не изчерпва неизчерпаемото многообразие на отношения към политиката — от най-страстна политическа ангажираност до пълно отвращение, отчужденост и бягство от какъвто и да е съзнателен политически ангажимент. По дефиниция политиката е една от най-публичните страни на обществения живот на хората. Жизненият опит, който хората натрупват в политическия свят е основата на техните понятия за политиката, с които те си служат във всекидневния си живот и които, повече или по-малко успешно, им служат да се ориентират в политическия лес. Подръчните знания, с които хората си служат, са ресурси на техните политически съждения, които им дават увереност, че плуват в свои води, дори когато имат предчувствие и интуитивна проницателност, че водите са много по-дълбоки. Има много страни на живота, по отношение на които човек съвсем не се чувства така уверен и съвсем не дръзва да изказва мнение, тъй като не разполага с минимума знания и съответна опитност. Той всекидневно преживява собственото си тяло, но ако има примерно силно главоболие и не е невролог, той съвсем не би дръзнал да се произнася върху това, какви процеси наистина протичат в собствената му глава. Подобни примери могат да се дадат безброй. Политиката е особен предмет. По същината си той не е "езотеричен", а е достъпен за мненията — иначе не можем да си въобразим как той би бил възможен. Всеобщата достъпност на политиката за мнения обаче съвсем не намалява значението на рефлексивното знание, а прави това знание в още по-висока степен необходимо и полезно, макар че пътят на знанието в случая има допълнителни и немалки затруднения в сравнение с онези предмети, към които се пристъпва без наличието на утвърдили се предубеждения и цял арсенал от предварителни "очевидности". Тази книга има за задача да хвърли известна светлина върху политиката, върху някои нейни значими аспекти и проблеми, върху политически аспекти на социокултурни процеси и явления. Трудът не е замислен като монолитен и обхватен в проблемно-тематично отношение. От това естествено страда архитектониката, но пък се освобождава възможност за по-разнообразни предизвикателства към читателя, който се надяваме да бъде подтикван към размисли в повече посоки на тъй многомерния свят на политиката. Макар че текстовете могат да се четат самостойно, събрани в едно, те, надяваме се, се осветляват по-добре взаимно и по-пълно се разкрива смисълът на политиката. Хората се стремят да разпознаят смисъла на политическото колкото е възможно по-адекватно. Авторът се надява любезният читател да намери отговор на въпроси, които го интересуват, и да постави сам под въпрос "очевидности", към които по-рано се е придържал без колебания. Дали това ще се случи не зависи нито само от автора, нито само от читателя. Авторът дължи благодарност и признателност на свои колеги и институции, които оказаха подкрепа на неговото начинание. Специална благодарност изказва на Тони Цолевска от Института по социология на БАН за ценната техническа помощ в процеса на създаването на книгата.