Zachatkite na bulgarskata istoriia

Зачатките на българската история

Продуктов номер: 25272
Изчерпана

Автор: Н. Йонков-Владикин
Категория: Балканският полуостров преди Аспарух | Библиофилски издания
Издателство: Печатница 24-ий Априлъ на Цветанъ Радуловъ
Състояние: Нова книга
92 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 1901 год.
Народност: българска


Зачатките на нашата история са най-малко изучени. Моята любовъ къмъ истината, паметта на прадедите и ползата за живите отъ изважданието нишката на живота имъ отъ дълбоката древность — ме увлякоха въ единъ деветъ годишенъ упорит трудъ. Не е възможно държавния мъж да управлява народа, ако но знае неговия характеръ, а тон характеръ може да му нарисува само историята, която грижливо следи стъпка по стъпка живота на народа и делата, които са огледало на душата му, на характера му.
За да изуча зачатките на нашата история, азъ требваше да захвана отъ Омира, да проследя всичките стари елински автори следъ него, всичкитъ латински спасители и всичките византиски летописци. Като ми беше недостатъчно това, азъ требваше да изуча съседите на древните жители на нашата земя, които са имали съприкосновение съ старите Египтяни, Финикияните, Асиро-Вавилонците, дори и съ Сумеро-Акадигъ, и отпосле всичките тия славни народи са били владени 270 години отъ жителите на нашето отечество.
Въ изследванията си азъ съмъ се ръководилъ само оть чувството на истината: никакви националистически гордости не са били въ състояние да ме отбиять отъ този пътъ. Тая моя метода ми направи цълъ ръдъ открития: и нийдъ не видъхъ, не сръщнахъ да сьмъ се заблуждавалъ. Надввамъ се моитъ трудове да създадатъ много работници на това обширно поле, покрито съ рози. Време е народа ни да има история, изработена оть насъ: отъ чужденцитъ да не очакваме да ни описватъ миналото, което тъ добрръ непознаватъ. Тъ толкова пишатъ за насъ, колкото ние можемъ да напишемъ за Патагонцитъ. Нека не чакаме какво ще кажать ураколитъ въ Въна, защото тъ нищоо положително немогатъ да кажатъ, понеже не ни познаватъ.