Etnos. Mentalnost. Godishnik na Asociaciia Ongul, tom 4, god.IV, 2004

Етнос. Менталност. Годишник на Асоциация Онгъл, том 4, год.IV, 2004

Продуктов номер: 4601
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: Род
Състояние: Нова книга
288 страници
меки корици
Първо издание: 2004
Народност: българска


ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ГОДИШНИКА д-р Росен Р. Малчев Главен секретар на Асоциация "Онгъл" Годишникът "Етнос и менталност" съдържа подбрани изследвания на членове и сподвижници на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл", представени на четири конференции на сдружението в периода 2001-2002 г. — III Пролетни четения в гр. Русе 2001, IX Есенни четения на тема "Книжовност — фолклор — менталност" в гр. София 2001, IV Пролетни четения в гр. Тутракан 2002 и X Есенни четения на тема "Теренна етнология и медиевистика 2000-2002" в гр. София 2002. Изборът и подредбата на статиите отразява еволюцията на организацията в този период. От една страна, започна процес на постепенно изоставяне на традиционните модели за научно общуване в рамките на мащабни и многолюдни форуми, за сметка на кратки тематични срещи, пряко свързани с теренната практика. Те се оказаха значително по-адекватни на съвременното обществено развитие, а и на собствената организационна структура на Асоциацията. От друга, начена изграждането на нов синтез между филологическите и историческите науки, на базата на един практически социокултурен метод, впрегнат за нуждите на етнологията, разбирана като парадигмална наука за менталността и битието на човешките общности. Този подход събра на Онгълските конференции етнолози, медиевисти, археолози, богослови и историци — всеки с методологическите сечива на своята дисциплина, но и със стремежа за постигането на една нова интердисциплинност, която отново органично да свърже раздробеното за идеологическите нужди на отделните науки човешко културно пространство. В това отношение верни партньори на Асоциацията през изминалия период бяха Катедрата по кирилометодиевистика към Факултет "Славянски филологии" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Регионален исторически музей — Русе, Педагогическият факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев", Исторически музей — Тутракан, Исторически музей — Самоков и др.