Italiansko-bulgarski i bulgarsko-italianski kartinen rechnik DUDEN-TRUD

Италианско-български и българско-италиански картинен речник DUDEN-ТРУД

Продуктов номер: 8125
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Италиански речници
Издателство: Труд
Състояние: Нова книга
850 страници
твърди корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


ПРЕДГОВОР Италианско-българският и българско-италианският картинен речник DUDEN-ТРУД е осъвременено, пригодено за двупосочно ползване издание, част от популярната в Европа и в цял свят серия двуезични картинни речници ОХРОRD-DUDEN. Нейни създатели са известните издателства Оксфорд Юнивърсити Прес и Библиографският институт в Манхайм, кактои от авторитетни специалисти в редица страни. Настоящото българско издание достоверно възпроизвежда немския оригинал с последните промени и осъвременяване от 1994 г. В работата по намирането на българските съответствия бяха привлечени редица специалисти от различни области на знанието, преводачи, лексиколози и пр. Двата индекса в края извънредно много увеличават стойността на речника, превръщайки го в двупосочен, т. е. в два речника в един том. Сами по себе си индексите, италианският и българският, са един вид самостоятелни речници, систематизирано представяне на лексикалното богатство на съответните два езика. Речникът е изработен на тематичен принцип и обхваща най-различни области на човешкото познание. Всяка двойна страница представя присъщия за дадена област речников фонд с точните италиански обозначения и българските им съответствия. Тематичният принцип спестява продължителното издирване на отделни термини, като събира в една двойна страница цялата терминология, свързана с определен отрязък от познанието. Изображенията предават известен вид информация по-лесно и по-бързо от всякакви обяснения и описания. Образът позволява един обект да се свърже със съответното му наименование по-непосредствено, отколкото това може да се постигне и с най-точното словесно определение. Онагледяването и тематичният принцип, както и големият дял специфична и техническа терминология превръщат настоящия двуезичен речник с два входа в необходимо допълнение към всеки италианско-български и българско-италиански речник. Работата с него е от особена полза за всеки, който изучава един от двата езика, както и за всеки, който по един или друг повод осъществява превод между тях. В днешния цялостен и взаимнообвързан свят необходимостта да се вършат и двете става все по-наложителна за все по-голям брой хора, превръща се в условие за включването в съвременния живот.